NORM-atlas

NORM-atlas gir tilgang til databasen i NORM for utvalgte bakteriearter og antibiotika over tid og fordelt på regioner. Verktøyet fremstiller andelen resistente mikrober (R). Dette er andelen av en bestemt bakterietype som normalt er følsom for det aktuelle antibiotikum, men der man ikke lenger kan forvente effekt av behandling på grunn av resistens. Øvrige bakteriestammer kan behandles enten med standarddose (S) eller økt dose av det aktuelle antibiotikum (I).